Estatuts de Club Ciclista Penya Ciclista Lloret

Estatuts de la Penya Ciclista Lloret

 

 

Capítol primer.

 

Denominació, objecte i disposicions generals.

 

Article 1:

L'entitat esportiva Club Ciclista Penya Lloret, constituïda en data 22 de novembre de 2014, com a club esportiu de règim general, és una associació privada amb personalitat jurídica i capacitat d’obrar, sense ànim de lucre, format per persones físiques, els objectius bàsics de la qual són el foment, el desenvolupament i la pràctica continuada de l’activitat física i esportiva.

Aquesta entitat esportiva es constitueix per temps indefinit i inicia les seves activitats en el moment de la seva constitució.

 

Article 2:

El domicili social s’estableix a la población de Lloret de Mar, al Carrer Josep Lluhí, núm. 14, CP 17310, Lloret de Mar, telèfon 636956240, i amb adreça de correu electrònic penya.cc.lloret@gmail.com.

En cas de modificació del domicili social, s’haurà de comunicar al Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya, a l’efecte de la seva inscripció.

 

Article 3:

El Club Ciclista Penya Ciclista Lloret té com a objectiu la pràctica de les modalitats o disciplines esportives següents: ciclisme, excursionisme i atletisme.

La Junta Directiva podrà proposar la incorporació de noves modalitats o disciplines esportives per a la seva pràctica en el sí de l’entitat, la qual cosa haurà de ser aprovada per l’Assemblea General.

En cas d’incorporar la pràctica de noves modalitats o disciplines esportives, s’haurà de comunicar al

Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya, a l’efecte de la seva inscripció.

 

Article 4:

L'àmbit principal d'actuació radica en Lloret de Mar, però les activitats físiques i esportives no queden

subjectes a un àmbit territorial determinat.

 

Article 5:

El Club es regeix per la Llei de l’Esport i per les normes reglamentàries vigents en matèria esportiva que la despleguin en cada moment, com també pels presents Estatuts i pels reglaments de desplegament aprovats vàlidament per l'Assemblea General.

 

 

 

Capítol segon.

 

De les Socis i Sòcies.

 

Article 6:

 

1. Són socis o sòcies de ple dret d’aquesta entitat esportiva les persones físiques majors de 18 anys que han sol·licitat l'admissió a la Junta Directiva i han estat acceptades per aquesta.

 

2. L'expedient d'ingrés d'un soci o sòcia consistirà en:

a) Sol·licitud d’admissió de la persona interessada, presentada mitjançant escrit a la Junta Directiva, en la qual haurà de fer constar les seves dades personals.

b) Acord d’admissió o no de la Junta Directiva respecte del peticionari en la primera reunió que realitzi amb posterioritat a la sol·licitud.

 

3. Per acord de l’Assemblea General es poden incorporar noves classes de soci o sòcia, tot regulant les condicions que han de complir les persones per adquirir aquesta categoria i els seus Drets i Deures.

Aquest acord s’haurà de comunicar al Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya, a l’efecte de la seva inscripció.

 

4. Els socis i sòcies de ple dret tenen els Drets següents:

a) Participar amb veu i vot en l'Assemblea General.

b) Ser elector i elegible per als càrrecs dels òrgans de govern del club, d’acord amb aquests Estatuts.

c) Participar i gaudir de les activitats esportives, recreatives i culturals organitzades pel Club.

d) Impugnar els acords de l'Assemblea General i de la Junta Directiva i proposar l'exercici de l'acció de responsabilitat contra els membres d’aquest òrgan de govern.

e) Les persones associades tenen el Dret d'ésser informades de la marxa del Club i, en particular, el Dret de:

i) Ésser informades de la identitat de les altres persones associades, del nombre d'altes i baixes i de l'estat de comptes, per a la qual cosa poden consultar els llibres del Club.

ii) Ésser informades per la Junta Directiva, un cop convocada l'Assemblea General i amb l’antelació suficient, dels assumptes que s'hagi previst tractar, i rebre informació verbal durant la assemblea.

iii) Obtenir un exemplar dels Estatuts vigents i dels reglaments de règim intern, si n'hi ha.

 

5. El socis i sòcies de ple dret tenen les obligacions següents:

a) Abonar les quotes d'entrada, periòdiques, derrames o qualsevol altra que estableixin els òrgans de govern competents per a la seva classe de soci o sòcia.

b) Complir els Estatuts del Club, els reglaments interns i els acords dels òrgans de representació o de govern adoptats vàlidament en l'àmbit de les seves competències.

c) Contribuir al compliment de les activitats del club, tant esportives com de participació en els òrgans directius, consultius o de govern, quan escaigui.

d) Facilitar un domicili o dades de contacte per al lliurament de les comunicacions del Club i notificar els canvis d'aquestes dades.

 

6. La condició de soci o sòcia es perd:

a) Per voluntat pròpia comunicada formalment per escrit a la Junta Directiva.

b) Per sanció disciplinària, fruit d’infracció disciplinària prevista, acordada per la Junta Directiva, amb audiència prèvia a la persona interessada i la corresponent incoació d'expedient disciplinari.

c) Pel no pagament de les quotes establertes pels òrgans de govern competents, amb la instrucció d’un expedient contradictori que garanteixi el tràmit d’audiència del soci o de la sòcia.

 

 

Capítol tercer.

 

Òrgans de govern, de representació i d'administració.

 

Article 7:

 

Els òrgans de govern, gestió, administració i representació són:

a) L’Assemblea General.

b) La Junta Directiva.

 

Article 8:

 

1. L'Assemblea General és l'òrgan suprem de govern del Club i els seus acords són vinculants per a tots els socis i sòcies i per a la Junta Directiva.

 

2. Integren l'Assemblea General tots els socis i sòcies de ple dret que no tinguin suspesa la condició de soci o sòcia en el moment de la convocatòria.

 

3. L'Assemblea General té competència especial en les matèries següents:

a) Aprovar, si escau, la gestió de l'òrgan de govern, la liquidació de l'exercici vençut i el pressupost per a l'exercici econòmic següent.

b) Elegir i separar, mitjançant el vot de censura, els membres de l'òrgan de govern i controlar-ne l’activitat.

c) Modificar els Estatuts.

d) Acordar la forma i l'import de les contribucions al finançament del Club o al pagament de les seves despeses, establint les quotes ordinàries i d'entrada i les quotes extraordinàries o derrames.

e) Acordar la transformació, la fusió, l'escissió o la dissolució del Club.

f) Acordar l'ingrés i la baixa en Federacions o Confederacions.

g) Sol·licitar la declaració d'utilitat pública.

h) Aprovar el reglament de règim intern i les seves modificacions.

i) Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a cap altre òrgan del Club.

 

4. L'Assemblea General pot ser Ordinària o Extraordinària.

 

5. L’Assemblea General Ordinària s’ha de reunir, com a mínim, un cop l’any dins els 6 primers mesos de l’exercici econòmic per aprovar, si escau, les matèries citades en l’apartat a) del punt 3 d’aquest article.

 

6. L’Assemblea General s’ha de reunir amb caràcter extraordinari en els casos següents:

a) Si la Junta Directiva ho considera convenient.

b) Si ho sol·licita un 10% dels associats; en aquest supòsit, l’Assemblea s'ha de fer en el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.

 

Article 9:

 

1. L'Assemblea és convocada per acord de la Junta Directiva, mitjançant una convocatòria que ha de contenir, com a mínim, l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de la reunió.

 

2. La convocatòria s'ha de comunicar quinze dies naturals abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat a cada soci i sòcia de ple dret que integra l’Assemblea.

 

3. Les reunions de l'Assemblea General les presideix el President o Presidenta del Club.

Si no hi és, l'ha de substituir, successivament, el Vicepresident o Vicepresidenta, per ordre de grau, o, en el seu defecte, el o la membre de més edat de la Junta Directiva.

Hi ha d'actuar com a Secretari/ària qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.

 

4. El Secretari o la Secretària redacta l'Acta de cada reunió, que ha de signar conjuntament amb el President o Presidenta, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.

 

5. Al començament de cada reunió de l'Assemblea General es llegeix l'Acta de la sessió anterior a fi que s'aprovi o s'esmeni; cinc dies naturals abans, de tota manera, l'Acta i qualsevol altra documentació ha d'estar a disposició dels Socis i Sòcies al local social del Club.

 

Article 10:

 

1. L'Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de socis i sòcies de ple dret integrants d’aquesta.

 

2. El 10% dels socis i sòcies de ple dret integrants de l’Assemblea poden sol·licitar a la Junta Directiva la inclusió en l'ordre del dia d'un o més assumptes a tractar.

En el cas que ja s'hagi convocat l'Assemblea, poden fer-ho dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data en que aquest òrgan s’ha de reunir.

 

3. L’Assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l'ordre del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova Assemblea General.

 

Article 11:

 

1. Els socis i sòcies de ple dret integrants de l’Assemblea han d’acreditar-se mitjançant un document públic d’acreditació de la personalitat per poder assistir a la reunió convocada i correspon un vot a cada soci o sòcia.

 

2. Els acords es prenen per majoria simple dels vots dels socis i sòcies presents, llevat d’aquelles qüestions per a les quals aquests Estatuts estableixin una majoria qualificada.

 

Article 12:

 

1. La Junta Directiva és l'òrgan de govern, gestió, administració i representació del Club que té la funció de promoure, dirigir i executar les activitats esportives i les altres previstes estatutàriament, com també, gestionar el funcionament del Club segons els acords de l’Assemblea General.

 

2. La Junta Directiva està formada per un nombre mínim de 3 socis o sòcies.

 

3. Els càrrecs de la Junta Directiva són el de President o Presidenta, el de Secretari o Secretària, i el de Tresorer o Tresorera.

A més dels càrrecs abans citats, a la Junta hi poden haver un, una o més, Vicepresident/s o Vicepresidenta/es, i els i les vocals que calguin.

Cadascuna de les persones membres de la Junta Directiva ha d’ocupar un únic càrrec d’aquest òrgan de govern.

 

4. L'adscripció dels càrrecs de la Junta Directiva s'ha de fer entre el socis i les sòcies que l’integren, segons decisió del President/a.

 

5. Els membres de la Junta Directiva tenen un mandat de 4 anys, tots els càrrecs directius són reelegibles sense limitació temporal i les renovacions són totals.

 

6. A cada persona membre de la Junta Directiva li és d’aplicació l’Estatut del Directiu previst a la normativa esportiva d’aplicació vigent, per tant, exerciran el càrrec de manera gratuïta.

 

 

Article 13:

 

1. El President o Presidenta té la representació legal del Club i en presideix els òrgans del mateix.

 

2. El Vicepresident o Vicepresidenta substituiran al President o Presidenta, per ordre de grau, en cas d’absència, vacant o malaltia.

 

3. El Secretari o Secretària ha d’encarregar-se de l’arxiu de la documentació, de redactar els documents que afectin la marxa administrativa del Club i portar el registre de socis i sòcies i el registre d’Actes.

 

4. El Tresorer o Tresorera és la persona dipositària del Club, li correspon signar els rebuts, autoritzar els pagaments i portar el control i la supervisió de la comptabilitat, sens perjudici de les competències que puguin correspondre al President o Presidenta i al Secretari o Secretària.

 

 

Article 14:

 

1. La Junta Directiva ha de ser convocada pel President o Presidenta, amb una antelació mínima de 2 dies al previst per a la reunió i, com a mínim, s'ha de realitzar una reunió per trimestre.

Restarà vàlidament constituïda quan hi siguin presents la meitat dels membres que la componen.

 

2. Els acords de la Junta Directiva s'han d'adoptar per majoria simple de les persones membres presents i, en cas d’empat, el vot de qui presideix és diriment.

 

3. Correspon al Secretari o Secretària estendre Acta de les reunions de la Junta Directiva.

 

4. És competència de la Junta Directiva, de manera especial:

a) L'admissió, suspensió o pèrdua de la qualitat de soci o sòcia.

b) La convocatòria de les Assemblees.

c) La presentació a l'Assemblea General de l'informe o la memòria sobre les activitats del Club, de la liquidació de l'exercici econòmic amb el balanç i el compte de resultats, i el pressupost i la programació per a l'exercici següent.

 

Article 15:

 

1. Les persones que han de compondre la Junta Directiva han de ser elegides, en Assemblea General, per majoria de vots, mitjançant sufragi lliure, presencial, directe, igual i secret.

 

2. Són electores i elegibles les persones que siguin socis i sòcies de ple dret, d’acord amb el que preveu l’article 8.2.

 

Article 16:

 

1. La convocatòria d’eleccions correspon a la Junta Directiva.

Aquesta convocatòria es durà a terme per acord de la Junta Directiva, tot tenint present que en aquesta s’ha d’incloure el següent:

a) Determinar el dia en que es realitzarà l’acte públic per a la designació per sorteig dels membres de la junta electoral.

b) Fixar el termini d’exposició pública per a les persones associades del cens electoral, una vegada constituïda la Junta Electoral, per tal que es puguin formular les reclamacions al efectes d’esmena dins del termini establert.

c) Aprovar el calendari electoral fixant el dia de celebració de l’Assemblea General, en el transcurs de la qual, es procedirà a l’acte de les votacions per a l’elecció de la Junta Directiva.

 

2. Per a poder participar en les votacions, els socis s’hauran d’acreditar mitjançant el document d’identitat, el passaport o el permís de conduir.

 

Article 17:

 

1. La Junta Electoral és l’òrgan a qui correspon l’exercici de la potestat jurisdiccional esportiva en l’àmbit electoral i estarà formada per 3 membres, un dels qual en serà President o Presidenta, i un altre Secretari o Secretària.

 

2. Ha de resoldre les qüestions que puguin sorgir en el procés electoral del Club dins els 2 dies hàbils següents a la presentació de la reclamació per part dels socis i sòcies de ple dret que l’hagin plantejat.

 

3. Les seves resolucions es poden recòrrer, en el termini dels 3 dies hàbils següents al de la notificació objecte de recurs, o al d’aquell en què la reclamació s’entengui desestimada tàcitament perquè no s’ha dictat cap resolució expressa en el termini abans citat, davant de:

a) El Comitè d’Apel·lació de la federació esportiva catalana corresponent a l’esport principal del Club, si practica esport federat i està afiliada.

b) El Tribunal Català de l’Esport si el Club no practica esport federat i no està afiliada a cap federació esportiva catalana.

 

Article 18:

 

El cessament de les persones que componen la Junta Directiva es produeix, si és el cas, per les causes següents:

a) Acabament del mandat natural per al qual es van elegir.

b) Pèrdua de la condició de soci o sòcia de ple dret del Club.

c) Mort, declaració d’absència o incapacitat que impedeixi l'exercici del càrrec.

d) Decisió disciplinària que inhabiliti la persona per ocupar quelcom càrrec dels òrgans de govern o representació del Club.

e) Aprovació d'un vot de censura.

f) Per dimissió de l’interessat o interessada formalitzada per escrit.

 

Article 19:

 

La suspensió del mandat de les persones que componen la Junta Directiva es produeix per les causes següents:

a) Sol·licitud de l'interessat o interessada quan hi concorrin circumstàncies que ho justifiquin i ho aprovi la Junta Directiva.

b) Suspensió de la condició de soci o sòcia.

c) Temps que duri la instrucció d'un expedient disciplinari a una persona que en sigui component, si així ho acorda la Junta Directiva.

d) Inhabilitació temporal, acordada per decisió disciplinària.

 

Article 20:

 

1. En cas de vacant per cessament, llevat per acabament natural del mandat, o per suspensió del President o Presidenta, l'ha de substituir, successivament, el Vicepresident o Vicepresidenta, o els Vicepresidents o Vicepresidentes, per ordre de grau, o la persona de més edat de les que componen la Junta Directiva.

2. Les vacants per cessament, llevat per acabament natural del mandat, o per suspensió de les persones que componen la junta directiva, s'han de cobrir en la primera reunió de l'Assemblea General que tingui lloc.

Mentrestant, per acord de la Junta Directiva, es pot ocupar provisionalment el càrrec vacant per un soci o sòcia de ple dret del Club.

 

Article 21:

 

1. Per sol·licitar un vot de censura contra el President o Presidenta del Club, la totalitat de la Junta Directiva, o qualsevol dels seus membres, ho ha de sol·licitar amb un mínim d’un 15% dels membres de ple dret de l’Assemblea General.

 

2. La sol·licitud ha de presentar-se, degudament formalitzada pels socis i sòcies de ple dret, de manera que permeti la seva identificació, davant la Junta Directiva.

Aquest òrgan, a través del Secretari o Secretària, ha de lliurar als sol·licitants acusament de rebuda de la petició.

 

3. Un cop comprovada l'adequació de la sol·licitud per part de la Junta Directiva, si aquesta és correcta, aquest òrgan convocarà una Assemblea General, d’acord amb el previst en aquests Estatuts, a l’únic efecte de debatre i votar el vot de censura presentat.

 

4. Per tal que l’Assemblea General convocada a l’únic efecte de debatre i votar el vot de censura sigui considerada vàlidament constituïda, hi haurà d’haver una assistència mínima d'1/3 dels socis i sòcies de ple dret.

 

5. El vot de censura només el pot acordar la majoria dels 2/3 dels socis i sòcies assistents a l'Assemblea General.

 

 

Patrocinadors